Kata Counts and Kiai

KATA

KIAI No. 1

KIAI No. 2

COUNTS

Heian Sho-dan

9

17

21

Heian Ni-dan

11

26

26

Heian San-dan

10

20

20

Heian Yon-dan

13

25

27

Heian Go-dan

12

19

23

Tekki Sho-dan

15

29

29

Tekki Ni-dan

16

24

24

Tekki San-dan

16

36

36

Bassai-Dai

19

42

42

Kanku-Dai

15

65

65

Jitte

13

24

24

Hangetsu

11

40

41

Empi

15

36

37

Gankaku

28

42

42

Jion

17

47

47

Bassai-Sho

17

22

27

Kanku-Sho

6

48

48

Chinte

28

32

32

Unsu

36

48

48

Sochin

30

41

41

Nijushuho

18

33

34

Gojushiho-Dai

59

66

67

Gojushiho-Sho

57

64

65

Meikyo

32

33

Jiin

11

35

35

Wankan

24

24